بیابان- Desert, سال (2003-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( شبیه سازی تغییرات آب و هوایی ایران در شرایط در برابر شدن غلظت co2 به وسیله مدلهای عمومی و گردش )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

test

کلمات کلیدی

test
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201470,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {شبیه سازی تغییرات آب و هوایی ایران در شرایط در برابر شدن غلظت co2 به وسیله مدلهای عمومی و گردش},
journal = {بیابان- Desert},
year = {2003},
month = {March},
issn = {2008-0875},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {test},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی تغییرات آب و هوایی ایران در شرایط در برابر شدن غلظت co2 به وسیله مدلهای عمومی و گردش
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J بیابان- Desert
%@ 2008-0875
%D 2003

[Download]