بیابان- Desert, سال (2003-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی تنوع زیستی باکتریهای همزیست نخود از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان )

نویسندگان: مهدی پارسا , علیرضا کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

test

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201471,
author = {پارسا, مهدی and کوچکی, علیرضا},
title = {بررسی تنوع زیستی باکتریهای همزیست نخود از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان},
journal = {بیابان- Desert},
year = {2003},
month = {March},
issn = {2008-0875},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {test},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع زیستی باکتریهای همزیست نخود از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان
%A پارسا, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%J بیابان- Desert
%@ 2008-0875
%D 2003

[Download]