علوم زراعی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2003-3) , صفحات (209-224)

عنوان : ( بررسی اثر روشهای مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهری تخلخل رطوبت خاک و عملکرد گندم در شرایط دیم )

نویسندگان: مرتضی عظیم زاده , علیرضا کوچکی , مصطفی بالا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

test

کلمات کلیدی

test
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201476,
author = {مرتضی عظیم زاده and کوچکی, علیرضا and مصطفی بالا},
title = {بررسی اثر روشهای مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهری تخلخل رطوبت خاک و عملکرد گندم در شرایط دیم},
journal = {علوم زراعی ایران},
year = {2003},
volume = {4},
number = {3},
month = {March},
issn = {1562-5540},
pages = {209--224},
numpages = {15},
keywords = {test},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر روشهای مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهری تخلخل رطوبت خاک و عملکرد گندم در شرایط دیم
%A مرتضی عظیم زاده
%A کوچکی, علیرضا
%A مصطفی بالا
%J علوم زراعی ایران
%@ 1562-5540
%D 2003

[Download]