علوم زراعی ایران, سال (2003-3)

عنوان : ( ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود cicer avietinuml در شرايط آبي و ديم شمال خر )

نویسندگان: احمد نظامی , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201479,
author = {نظامی, احمد and وصال, سعیدرضا and باقری, عبدالرضا},
title = {ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود cicer avietinuml در شرايط آبي و ديم شمال خر},
journal = {علوم زراعی ایران},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1562-5540},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود cicer avietinuml در شرايط آبي و ديم شمال خر
%A نظامی, احمد
%A وصال, سعیدرضا
%A باقری, عبدالرضا
%J علوم زراعی ایران
%@ 1562-5540
%D 2003

[Download]