علوم کشاورزی ایران, دوره (34), شماره (3), سال (2004-3) , صفحات (549-558)

عنوان : ( مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت و عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سور گوم علوفه ای )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوف ه ای، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ٤ تکرار و هر تکرار شامل ١٥ تیمار پنج تاریخ برداشت (شروع X (Speed Feed و رقم F بصورت سه رقم (توده محلی قلمی طبسی، رقم 1104 گلدهی، یک هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی ) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد . در این آزمایش صفاتی از جمله درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد پنجه درهر بوته، تعداد گره در هر بوته، عملکرد ماده خشک و اجزای عملکرد علوفه شامل درصد ساقه، برگ و گل مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارقام تحت بررسی از نظر ارتفاع، تعداد پنجه و عملکرد ماده خشک اختلاف معنی داری را با یکدیگر دارند . با وجودی که سهم برگ از مادة خشک تولید شده در ارقام تحت بررسی تقریبا یکسان بود ولی از نظر درصد ساقه در مادة خشک تفاوتهایی در بین ارقام مشاهده شد . زمانهای مختلف برداشت در تمامی صفات مورد بررسی بجز تعداد پنجه در هر بوته اختلاف معنی داری را با هم دارا بودند . ارتفاع هر سه رقم سورگوم دو هفته بعد از شروع گلدهی به حداکثر خو د رسید و در طی زمان بدون تغییر باقی ماند . عملکرد مادة خشک در طول زمان (در چین اول ) افزایش یافت، ولی در پایان هفته پنجم کاهش معن ی داری را نشان داد . در چین اول با تاخیر در برداشت درصد برگ کاهش و درصد ساقه و گل افزایش یافت . در طول دوره رشد (مجموع دارای بیشترین عملکرد ماده خشک و دو رقم دیگر که تفاوت معن ی داری Speed Feed چین اول و دو م) رقم با یکدیگر نداشتند، دارای کمترین عملکرد ماده خشک در کل دوره رشد بودند

کلمات کلیدی

, سورگوم علوفه ای, زمانهای مختلف برداشت, عملکرد و اجزاء عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201484,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت و عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سور گوم علوفه ای},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2004},
volume = {34},
number = {3},
month = {March},
issn = {5652-1017},
pages = {549--558},
numpages = {9},
keywords = {سورگوم علوفه ای، زمانهای مختلف برداشت، عملکرد و اجزاء عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت و عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سور گوم علوفه ای
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2004

[Download]