علوم آب و خاک, دوره (7), شماره (4), سال (2003-4) , صفحات (143-155)

عنوان : ( تاثیر سرعت رشد و مصرف خوراک بر پاسخ التهابی در جوجه ها ی گوشتی )

نویسندگان: مهران ترکی حبیب آبادی , جواد آرشامی , Douglass Corver ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سرعت رشد و مصرف خوراک بر پاسخ التهابی جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

, پاسخ التهابی, سرعت رشد, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201485,
author = {ترکی حبیب آبادی, مهران and آرشامی, جواد and Douglass Corver},
title = {تاثیر سرعت رشد و مصرف خوراک بر پاسخ التهابی در جوجه ها ی گوشتی},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2003},
volume = {7},
number = {4},
month = {April},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {143--155},
numpages = {12},
keywords = {پاسخ التهابی، سرعت رشد، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سرعت رشد و مصرف خوراک بر پاسخ التهابی در جوجه ها ی گوشتی
%A ترکی حبیب آبادی, مهران
%A آرشامی, جواد
%A Douglass Corver
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2003

[Download]