علوم کشاورزی ایران, دوره (34), شماره (1), سال (2003-4) , صفحات (115-125)

عنوان : ( اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 و n-6 بر عملکرد و پاسخ همورال جوجه های گوشتی )

نویسندگان: ترکی , جواد آرشامی , فریدون افتخارشاهرودی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات منابع چربی جیره غذایی حاوی نسبتهای مختلف اسیدهای چرب 3-n و 6-n بر عملکرد و پاسخ اولیه تولید آنتی بادی جوجه های گوشتی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. هفتصد قطعه جوجه گوشتی بطور تصادفی بین 35 قفس تقسیم شدند و از 6 روزگی با جیره های غذایی یکسان به لحاظ انرژی و پروتئین با سطوح مختلف روغن ماهی و با پنبه دانه (75/0، 5/1 و 25/2 درصد) و یا بدون روغن (گروه شاهد) تغذیه گردیدند. برای تعیین نیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل، در 13 روزگی 5 جوجه به ازی هر قفس بطور تصادفی انتخاب، خونگیری و سپس واسینه شدند. خونگیری های بعدی در روزهای 6، 11 و 18 پس از واکسیناسیون انجام گرفت. به منظور تعیین نیترآنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفند (SRBC)، در 36 روزگی 6 جوجه به ازای هر قفس بطور تصادفی انتخاب و خونگیری شدند. سپس به آنها 1 میلی لیتر سوسپانسیون 5% SRBC تزریق گردید و خونگیری های بعدی در روزهای 3، 7، 10 و 13 پس از تزریق به عمل امد. وزن بدن و مصرف خوراک در روزهای 21، 42 و 49 اندازه گیری شد. تیمارهای غذایی بر عملکرد جوجه ها در طی دوره های آغازین و رشد تأثیر معنی داری نداشتند. اما مصرف خوراک در دوره پایانی در جوجه های تغذیه شده با تیمارهای 25/2% روغن ماهی و با پنبه دانه نسبت به سایر گروهها بیشتر بود (01/0P<). جوجه های تغذیه شده با جیره 25/2% روغن ماهی، بیشترین آنتی بادی را در روزهای 3، 7، 10 و 13 پس از تزریق SRBC تولید کردند (به ترتیب 05/0P<، 01/0P<، 05/0P< و 01/0P<). تینر آنتی بادی علیه نیوکاسل در گروههای شاهد و 25/2% روغن پنبه دانه، در روز 18 واکسیناسیون نسبت به سایر گروهها بیشتر بود (01/0P<). همبستگی منفی معنی داری بین وزن بدن و تیتر آنتی بادی علیه SRBC در روزهای 3 و 7 پس از تزریق مشاهده شد (به ترتیب 383/0- و 246/0-=r). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نسبت بالای اسیدهای چرب 3-n و 6-n در جیره غذایی باعث بهبود نیتر آنتی بادی علیه 3-n /6-n در جیره غذایی باعث بهبود نیتر آنتی بادی علیه SRBC می شود. در حالیکه نسبت های متوسط آن اثر مطلوبتری بر نیترآنتی بادی علیه نیوکاسل دارد.

کلمات کلیدی

, روغن ماهی, روغن پنبه دانه, اسیدهای چرب 3-n و 6-n, آنتی بادی و جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201486,
author = {ترکی and آرشامی, جواد and افتخارشاهرودی, فریدون and گلیان, ابوالقاسم},
title = {اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 و n-6 بر عملکرد و پاسخ همورال جوجه های گوشتی},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2003},
volume = {34},
number = {1},
month = {April},
issn = {5652-1017},
pages = {115--125},
numpages = {10},
keywords = {روغن ماهی، روغن پنبه دانه، اسیدهای چرب 3-n و 6-n، آنتی بادی و جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 و n-6 بر عملکرد و پاسخ همورال جوجه های گوشتی
%A ترکی
%A آرشامی, جواد
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A گلیان, ابوالقاسم
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2003

[Download]