بین المللی علوم مهندسی, دوره (13), شماره (4), سال (2002-3) , صفحات (39-54)

عنوان : ( روش نو در تحلیل غیر خطی براساس سختی وتری پیشرو )

نویسندگان: علی بیگلری فدافن , فریدون ایرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از آشکارسازی عدم تفاوت در بکارگیری مفهوم ماتریس وتری ومماسی در تحلیل غیر خطی روشی نو برپایه روش های نیوتن گونه ارائه می گرددوبه منظور بهبود بیشتر این تابع تصحیح کننده ای برای تصحیح تغییر شکل هاپیشنهاد می گردد. روش پیشنهادی از الگوریتمی ساده....

کلمات کلیدی

, تحیل غیرخطی, سختی وتری, سختی وتری پیشرو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201500,
author = {بیگلری فدافن, علی and ایرانی, فریدون},
title = {روش نو در تحلیل غیر خطی براساس سختی وتری پیشرو},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2002},
volume = {13},
number = {4},
month = {March},
issn = {1018-7375},
pages = {39--54},
numpages = {15},
keywords = {تحیل غیرخطی،سختی وتری، سختی وتری پیشرو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش نو در تحلیل غیر خطی براساس سختی وتری پیشرو
%A بیگلری فدافن, علی
%A ایرانی, فریدون
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2002

[Download]