دانشکده فنی دانشگاه تبریز, دوره (28), شماره (3), سال (2002-3) , صفحات (11-21)

عنوان : ( تغییرات لنگر - دوران در اتصال خورجینی )

نویسندگان: فریدون ایرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مهمترین مشخصه اتصال خورجینی تیر به ستون که همان منحنی لنگر - دورران اتصال است بر اساس مشخصات نبشی های اتصال معین شده است . برای این منظور از یک مدل ریاضی برای نمایش منحنی فوق استفاده شده است که دارای سه پارامتر است. دو پارامتر اول به ترتیب سختی اولیه اتصال وظرفیت نهایی لنگر اتصال است وپارامتر سوم یعنی پارامتر شکل اتصال خورجینب به روش حداقل مربعات و بر اساس یافته هایتجربی معین شده است . در نهایت به کمک نتایج آزمایش ها و معادلات ریاضی روشی عملی برای تعیین سختی اتصالات خورجینی معین شده است

کلمات کلیدی

سازه های فولادیو اتصالاتو اتصالات نیمه صلب و اتصال خورجینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201502,
author = {ایرانی, فریدون},
title = {تغییرات لنگر - دوران در اتصال خورجینی},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تبریز},
year = {2002},
volume = {28},
number = {3},
month = {March},
issn = {1029-8568},
pages = {11--21},
numpages = {10},
keywords = {سازه های فولادیو اتصالاتو اتصالات نیمه صلب و اتصال خورجینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات لنگر - دوران در اتصال خورجینی
%A ایرانی, فریدون
%J دانشکده فنی دانشگاه تبریز
%@ 1029-8568
%D 2002

[Download]