علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز, سال (2003-3)

عنوان : Investigating the Applicability of Certain Financial Management Techniqes in Companies Run by the Government along with Detecting the Exciting Inadequacies ( بررسی میزان کاربرد برخی فن آوری های مدیریت مالی در شرکتهای تحت پوشش دولت و شناسایی تنگناهای موجود )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج حاکی است که شرکتهای تحت پوشش دولت جهت پیش بینی متغیر های مالی از روشهای صورتهای مالی مقایسه ای، صورتهای مالی همگن شده و نسبت های مالی استفاده می کنند و برای ارزیابی طرحهای سرمایه ای روش دوره بازیافت سرمایه را بکار می گیرند.

کلمات کلیدی

, مدیریت مالی, صورتهای مالی مقایسه ای, صورتهای مالی همگن شده , نسبت های مالی, تجزیه و تحلیل حساسیت , شرکتهای تحت پوشش دولت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201504,
author = {نصیرزاده, فرزانه},
title = {Investigating the Applicability of Certain Financial Management Techniqes in Companies Run by the Government along with Detecting the Exciting Inadequacies},
journal = {علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1020-8576},
keywords = {مدیریت مالی-صورتهای مالی مقایسه ای- صورتهای مالی همگن شده - نسبت های مالی- تجزیه و تحلیل حساسیت - شرکتهای تحت پوشش دولت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Investigating the Applicability of Certain Financial Management Techniqes in Companies Run by the Government along with Detecting the Exciting Inadequacies
%A نصیرزاده, فرزانه
%J علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
%@ 1020-8576
%D 2003

[Download]