تحقیقات جغرافیایی, دوره (18), شماره (69), سال (2004-3) , صفحات (133-152)

عنوان : ( بررسی وضعیت اقتصادی - اجتماعی عشایر شهرستان شیروان و ارایه راهکارهای مناسب جهت ساماندهی به زندگی آنان )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وضعیت اقتصادی واجتماعی عشایر در دهه های اخیرو روند رو ب ه افزایش مهاجرت ها واسکان های بدون برنامه ، عامل بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی ‐ اجتماعی درجامعة عشایربوده است . ازطرفی ناکارآمد بودن نحوة معیشت فعلی عشایر،ضرورت ارایة ر اهبرد عملی و الگو ی سامان دهی مناسب با تکیه بر مطالعات اقتصادی ‐ اجتماعی را بیش از پی ش آشکار می سازد. همچنین سامان دهی عشایر باعث می شود که منابع طبیعی ، هر چ ه بیشتر حفاظت شود و از تخری ب آنها جلوگیری به عم ل آید . به علاوه شکل های دیگری از دامپروری وجود دارد که قادرند جایگزین شکل ها ی سنتی آن شوند و دارای توجیهات اقتصادی به مراتب بالاتری هستند. براساس مطالعات انجام یافته درای ن تحقیق مشخص می شود که جامعة عشایر به ویژه عشایرشهرستا ن شیروان به دلیل رویارویی با مشکلات اقتصا دی واجتماعی درشیوة فعلیدامداری و کوچ در مسافت طولانی آمادگی پذیرش طرح های سامان دهی را دارند . از طرفی ایجاد و توسعه دامپروری های صنعتی و نیم ه صنعتی درسطح منطقه نیاز عشایر را به کوچ در مسافت های طولانی منتفی می سازد. ضمن اینکه مکان های مناس بی در منطق ه جهت سامان دهی به زندگی عشایر وایجاد مجتمع های زیستی و دامپروری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, عشایر, اقتصاد, شمال خراسان, هزینه- فایده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201505,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {بررسی وضعیت اقتصادی - اجتماعی عشایر شهرستان شیروان و ارایه راهکارهای مناسب جهت ساماندهی به زندگی آنان},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2004},
volume = {18},
number = {69},
month = {March},
issn = {1019-7052},
pages = {133--152},
numpages = {19},
keywords = {عشایر، اقتصاد، شمال خراسان، هزینه- فایده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت اقتصادی - اجتماعی عشایر شهرستان شیروان و ارایه راهکارهای مناسب جهت ساماندهی به زندگی آنان
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2004

[Download]