علوم آب و خاک, سال (2002-3)

عنوان : ( بررسي امكان توليد گياه هاپلوييد نخود به روش كاشت اين ويترو )

نویسندگان: عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , عباس صفر نژاد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201691,
author = {باقری, عبدالرضا and وصال, سعیدرضا and عباس صفر نژاد},
title = {بررسي امكان توليد گياه هاپلوييد نخود به روش كاشت اين ويترو},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2002},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي امكان توليد گياه هاپلوييد نخود به روش كاشت اين ويترو
%A باقری, عبدالرضا
%A وصال, سعیدرضا
%A عباس صفر نژاد
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2002

[Download]