پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2001-3)

عنوان : ( بررسي اثرات محيطي و برآورد پارامترهاي فنوتيپي و ژنوتيپي ركوردهاي ماهانه و تجمعي در گاوهاي شيري هلشتا )

نویسندگان: فریدون افتخارشاهرودی , نصیرالدین مقدّر , حسن نصیری مقدم ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201695,
author = {افتخارشاهرودی, فریدون and مقدّر, نصیرالدین and نصیری مقدم, حسن},
title = {بررسي اثرات محيطي و برآورد پارامترهاي فنوتيپي و ژنوتيپي ركوردهاي ماهانه و تجمعي در گاوهاي شيري هلشتا},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2001},
month = {March},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اثرات محيطي و برآورد پارامترهاي فنوتيپي و ژنوتيپي ركوردهاي ماهانه و تجمعي در گاوهاي شيري هلشتا
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A مقدّر, نصیرالدین
%A نصیری مقدم, حسن
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2001

[Download]