علوم کشاورزی ایران, سال (2003-3)

عنوان : ( تعيين گروههاي سازگاري رويشي قارچ fusarium oxysporum f.sp. tuberosi در استان خراسان )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار , حجت اله قلعه دزداني , مجتبي مراد زاده اسكندري ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201708,
author = {جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ and حجت اله قلعه دزداني and مجتبي مراد زاده اسكندري},
title = {تعيين گروههاي سازگاري رويشي قارچ fusarium oxysporum f.sp. tuberosi در استان خراسان},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2003},
month = {March},
issn = {5652-1017},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعيين گروههاي سازگاري رويشي قارچ fusarium oxysporum f.sp. tuberosi در استان خراسان
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A حجت اله قلعه دزداني
%A مجتبي مراد زاده اسكندري
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2003

[Download]