علوم و صنایع کشاورزی, دوره (17), شماره (2), سال (2003-3) , صفحات (221-231)

عنوان : ( مولفه های شیمیایی و گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اوره و اسید سولفوریک و ت )

نویسندگان: محسن دانش مسگران , ملک حسین دلاور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مقادیر متفاوت اوره و اسید سولفوریک بر مولفه های شیمیایی گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه و همچنین نقش خوراکی آن در تغذیه گاو های شیرده، آزمایشی در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول یونجه خرد شده و ...

کلمات کلیدی

, سیلاژیونجه, قابلیت هضم شکمبه ای روده ای, اسید سولفوریک, شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201723,
author = {دانش مسگران, محسن and دلاور, ملک حسین},
title = {مولفه های شیمیایی و گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اوره و اسید سولفوریک و ت},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
volume = {17},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {221--231},
numpages = {10},
keywords = {سیلاژیونجه، قابلیت هضم شکمبه ای روده ای، اسید سولفوریک، شیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مولفه های شیمیایی و گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اوره و اسید سولفوریک و ت
%A دانش مسگران, محسن
%A دلاور, ملک حسین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]