علوم کشاورزی ایران, دوره (34), شماره (4), سال (2003-3) , صفحات (863-869)

عنوان : ( تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره های نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقات )

نویسندگان: محسن دانش مسگران , طباطیایی , شریعتی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش به منظور تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره های نر بلوچی که دو بار در روز با خوراک های حاوی منابع مختلف پروتئینی (یونجه، کنجاله تخم پنبه، کنجاله سویا و یا مخلوط اوره + ملاس) و مقادیر متوازن پروتئین قابل تجزیه موثر در شکمبه ... در این آزمایش به منظور تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره‌های نر بلوچی که دوبار در روز (صبح و بعد از ظهر) با خوراک‌های حاوی منابع مختلف پروتئینی (یونجه، کنجاله تخم پنبه، کنجاله سویا و یا مخلوط اوره + ملاس) و مقادیر متوازن پروتئین قابل تجزیه موثر در شکمبه (89 گرم به ازای هر بره در روز) تغذیه می‌شدند، مشتقات بازهای پورینی ادراری با استفاده از روش جدید کروماتوگرافی مایع با کارآیی زیاد (HPLC) اندازه‌گیری شد. علاوه بر این، میزان pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه نیز در قبل از غذای صبحگاهی و 1، 2، 3، 4 و 6 ساعت بعد از آن تعیین شد. نتایج حاصل نشان داد که میزان نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک در دامنه 3/6 تا 8/9 (2/2=SEM) گرم به ازای هر بره در روز قرار داشت و به لحاظ آماری نیز تحت تأثیر معنی‌دار خوراکهای آزمایشی نبود. در تمام ساعتهای نمونه‌برداری بیشترین میزان pH مایع شکمبه در نمونه‌های قبل از مصرف خوراک (3/0±47/6)وکمترین آن در 2 تا 3 ساعت بعد از آن (25/0±94/5) مشاهده شد. میزان نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در ساعتهای 1 و 2 در بره‌های تغذیه شده با خوراک حاوی ملاس + اوره(به ترتیب 39/40 و 06/33 میلی‌گرم در دسی‌لیتر) به طور معنی‌داری بیش از سایر مشاهدات بود .

کلمات کلیدی

, نیتروژن میکروبی, بازهای پورینی, HPLC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201726,
author = {دانش مسگران, محسن and طباطیایی and شریعتی and گلیان, ابوالقاسم},
title = {تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره های نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقات},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2003},
volume = {34},
number = {4},
month = {March},
issn = {5652-1017},
pages = {863--869},
numpages = {6},
keywords = {نیتروژن میکروبی، بازهای پورینی، HPLC},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره های نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقات
%A دانش مسگران, محسن
%A طباطیایی
%A شریعتی
%A گلیان, ابوالقاسم
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2003

[Download]