علوم و صنایع کشاورزی, دوره (17), شماره (2), سال (2003-9) , صفحات (259-265)

عنوان : ( کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسان )

نویسندگان: سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چغندر قند یکی از منابع مهم انرژی برای انسان میباشد. با توجه به محدودیت آب و سطح کشت چغندر قندر در استان خراسان، لازم است مدیریتی مطلوب تر برتولید این محصول حاکم شود. با بهره گیری از رهیافت ناپارامتری تحلیل فراگیرداده ها، کارایی فنی، تخصیصی و هزینه 195 تولید کننده چغندر قند استان خراسان در سال 1382 محاسبه شده است. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و هزینه چغندر کاران به ترتیب 93/51، 21/18 و 84/8 درصد برآورد شده است. همچنین پتانسیل بالایی برای افزایش تولید چغندر قند در استان از 36 به 46 تن در هکتار وجود دارد و اکثر تولیدکنندگان دارای کارایی فنی کمتر از 61 درصد کارایی تخصیصی کمتر از 21 درصد میباشند. تدوین نسخه های ترویجی مطلوب با قدرت تاثیرگذاری بالا و توزیع بذرهای اصلاح شده برای افزایش کارایی به عنوان راهکار، ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, چغندر قند, کارایی, تحلیل فراگیر داده, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201737,
author = {دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and قربانی, محمد and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
volume = {17},
number = {2},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {259--265},
numpages = {6},
keywords = {چغندر قند، کارایی، تحلیل فراگیر داده، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسان
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A قربانی, محمد
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]