طب جنوب, سال (2001-10)

عنوان : ( اهميت و شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم دفع آفات كشاورزي در مواد غذايي از نقطه نظر بهداشت و ايم )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201743,
author = {طباطبائی یزدی, فریده},
title = {اهميت و شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم دفع آفات كشاورزي در مواد غذايي از نقطه نظر بهداشت و ايم},
journal = {طب جنوب},
year = {2001},
month = {October},
issn = {1735-4374},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهميت و شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم دفع آفات كشاورزي در مواد غذايي از نقطه نظر بهداشت و ايم
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J طب جنوب
%@ 1735-4374
%D 2001

[Download]