علوم و صنایع کشاورزی, دوره (16), شماره (2), سال (2003-3) , صفحات (59-65)

عنوان : ( اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی اسفرزه )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , فرزاد نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی اسفرزه؛ آزمایشی در سالهای زراعی 79-78 و 80-79 ....................

کلمات کلیدی

اسفرزه؛ رژیم آبیاری؛ تراکم گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201767,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and نجفی, فرزاد},
title = {اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی اسفرزه},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
volume = {16},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {59--65},
numpages = {6},
keywords = {اسفرزه؛ رژیم آبیاری؛ تراکم گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی اسفرزه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نجفی, فرزاد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]