علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (8), شماره (4), سال (2001-12) , صفحات (85-97)

عنوان : ( بررسی خصوصیات کیفی و شیمیایی شش رقم توتون )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , رضا محسن زاده , حسین آهی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور درک بهتر تفاوت بین ارقام مختلف توتون در خصوصیات کیفی برگ و خصوصیات شیمیایی، ............

کلمات کلیدی

, ارقام توتون, نیکوتین, قند, زمان سوزش, پتاسیم, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201768,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and رضا محسن زاده and حسین آهی فر},
title = {بررسی خصوصیات کیفی و شیمیایی شش رقم توتون},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2001},
volume = {8},
number = {4},
month = {December},
issn = {1028-3099},
pages = {85--97},
numpages = {12},
keywords = {ارقام توتون، نیکوتین، قند، زمان سوزش، پتاسیم، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات کیفی و شیمیایی شش رقم توتون
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A رضا محسن زاده
%A حسین آهی فر
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2001

[Download]