علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (8), شماره (3), سال (2001-10) , صفحات (89-102)

عنوان : ( خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی شش رقم توتون در ارتباط با عملکرد اقتصادی )

نویسندگان: رضا محسن زاده , پرویز رضوانی مقدم , حسین آهی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور درک بهتر بعضی از خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی توتون که در ارتباط با عملکرد اقتصادی مهم میباشند ..........

کلمات کلیدی

, عملکرد توتون, مرفولوژی توتون, فیزیولوژی توتون, سرعت رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201769,
author = {رضا محسن زاده and رضوانی مقدم, پرویز and حسین آهی فر},
title = {خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی شش رقم توتون در ارتباط با عملکرد اقتصادی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2001},
volume = {8},
number = {3},
month = {October},
issn = {1028-3099},
pages = {89--102},
numpages = {13},
keywords = {عملکرد توتون، مرفولوژی توتون، فیزیولوژی توتون، سرعت رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی شش رقم توتون در ارتباط با عملکرد اقتصادی
%A رضا محسن زاده
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A حسین آهی فر
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2001

[Download]