علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2001-3)

عنوان : ( اثر تنش رطوبت تراكم و رقم بر گندم ديم در شرايط شمال خراسان )

نویسندگان: حمید رحیمیان مشهدی , حمیدرضا شریفی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201770,
author = {رحیمیان مشهدی, حمید and شریفی, حمیدرضا},
title = {اثر تنش رطوبت تراكم و رقم بر گندم ديم در شرايط شمال خراسان},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1028-3099},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش رطوبت تراكم و رقم بر گندم ديم در شرايط شمال خراسان
%A رحیمیان مشهدی, حمید
%A شریفی, حمیدرضا
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2001

[Download]