علوم آب و خاک, سال (2000-3)

عنوان : ( تشخيص نژادهاي فيزيولوژيك Ascochyta rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود در چندمنطقه كشور )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار , خشنود نورالهي ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201797,
author = {جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ and خشنود نورالهي},
title = {تشخيص نژادهاي فيزيولوژيك Ascochyta rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود در چندمنطقه كشور},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2000},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخيص نژادهاي فيزيولوژيك Ascochyta rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود در چندمنطقه كشور
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A خشنود نورالهي
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2000

[Download]