دانش کشاورزی, دوره (11), شماره (4), سال (2001-3) , صفحات (17-27)

عنوان : ( بررسی سیتوژنتیکی چندگونه از جنس بومادرانAchillea در ایران )

نویسندگان: محمد فارسی , جواد قریش الحسینی , عفت جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای مطالعه ویژگی های ریختی کروموزومهای شش گونه از جنس بومادران از سلول های مریستمی نوک ریشه استفاده شد. برای تهیه نمونه جهت مطالعه کروموزوم ها در مرحله متافاز به ترتیب از 8 هیدروکسی کینولئین (0.002 مولار) به عنوان پیش تیمار، محلول فیکساتیو به نسبت 3 اتانول و 1 اسید استیک جهت تثبیت، اسید کارید ریک یک نرمال در دمای 60 درجه سانتی گراد جهت هیدرولیز و استواورسئین (1%) جهت رنگ آمیزی استفاده شد.

کلمات کلیدی

, بومادران, پلی پلوئیدی, سیتوژنتیک, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201802,
author = {فارسی, محمد and قریش الحسینی, جواد and جعفری, عفت},
title = {بررسی سیتوژنتیکی چندگونه از جنس بومادرانAchillea در ایران},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2001},
volume = {11},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-242X},
pages = {17--27},
numpages = {10},
keywords = {بومادران، پلی پلوئیدی، سیتوژنتیک، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سیتوژنتیکی چندگونه از جنس بومادرانAchillea در ایران
%A فارسی, محمد
%A قریش الحسینی, جواد
%A جعفری, عفت
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2001

[Download]