علوم و صنایع کشاورزی, سال (2000-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانه )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , حامد ظریف کتابی مشهد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانه

کلمات کلیدی

تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201808,
author = {کوچکی, علیرضا and ظریف کتابی مشهد, حامد},
title = {تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانه},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2000},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانه
%A کوچکی, علیرضا
%A ظریف کتابی مشهد, حامد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2000

[Download]