انرژی ایران, سال (2002-10)

عنوان : ( تاثیر تغییر دمای محیط برعملکرد توربینهای گازی )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , داود تفضّلی , نیما منشوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف از این مقاله بررسی اثر دمای محیط بر عملکرد توربین های گازی می باشد. چون تاثیر پذیری این توربین از دمای محیط زیاد است. در این مقاله تاثیر تغییر دمای محیط بر روی پارامترهای مختلف توربین گازی GE-F5 نیروگاه شیروان مورد مطالعه واقع شده است. این پارامترها در قدرت های 10 MW, 15 MW, 20 MW به صورت توابعی از دمای محیط بدست آمده اند. بررسی ها نشان می دهد که بعلت کاهش جزئی دبی جرمی هوای ورودی و کاهش قابل توجه راندمان ایزنتروپیک گمپرسور ئر توربین های گازی با افزایش دمای محیط فشار خروجی کمپرسور به ازای هر یک درجه افزایش دمای هوای ورودی تقریبا 20 kpa کاهش می یابد و دمای خروجی کمپرسور به ازای هر درجه افزایش دمای محیط 1.13 c افزایش می یابد. همچنین دمای اگزوز بازای هر یک درجه افزایش دمای محیط 2.5 c افزایش می یابد و راندمان سیکل با افزایش حدود 50 c دمای هوای محیط در حدود 3% کاهش می یابد. لازم به توضیح است که دبی جرمی سوخت در توان ثابت تولیدی با افزایش دمای محیط همواره افزایش می یابد

کلمات کلیدی

, تغییر دمای محیط, توربین گازی, دبی جرمی هوا, راندمان ایزنتروپیک کمپرسور و دمای اگزوز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201859,
author = {قاضی خانی, محسن and تفضّلی, داود and منشوری, نیما},
title = {تاثیر تغییر دمای محیط برعملکرد توربینهای گازی},
journal = {انرژی ایران},
year = {2002},
month = {October},
issn = {1028-3706},
keywords = {تغییر دمای محیط، توربین گازی، دبی جرمی هوا، راندمان ایزنتروپیک کمپرسور و دمای اگزوز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تغییر دمای محیط برعملکرد توربینهای گازی
%A قاضی خانی, محسن
%A تفضّلی, داود
%A منشوری, نیما
%J انرژی ایران
%@ 1028-3706
%D 2002

[Download]