رويكرد فرهنگي به جغرافيا - جغرافيا بستري براي گفتگوي تمدنها , 2000-05-15

عنوان : ( ژئومورفولوژي در تعامل با فرهنگ و تمدن )

نویسندگان: محمدجعفر زمردیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201874,
author = {زمردیان, محمدجعفر},
title = {ژئومورفولوژي در تعامل با فرهنگ و تمدن},
booktitle = {رويكرد فرهنگي به جغرافيا - جغرافيا بستري براي گفتگوي تمدنها},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئومورفولوژي در تعامل با فرهنگ و تمدن
%A زمردیان, محمدجعفر
%J رويكرد فرهنگي به جغرافيا - جغرافيا بستري براي گفتگوي تمدنها
%D 2000

[Download]