خلاصه مقالات سي و يكمين كنفرانس رياضي , 2000-08-22

Title : some results on v- irreducible extensions and the baer - invariantaf ( some results on v- irreducible extensions and the baer - invariantaf )

Authors: Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201888,
author = {Rajabzadeh Moghaddam, Mohammad Reza},
title = {some results on v- irreducible extensions and the baer - invariantaf},
booktitle = {خلاصه مقالات سي و يكمين كنفرانس رياضي},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T some results on v- irreducible extensions and the baer - invariantaf
%A Rajabzadeh Moghaddam, Mohammad Reza
%J خلاصه مقالات سي و يكمين كنفرانس رياضي
%D 2000

[Download]