سي و دومين كنفرانس رياضي ايران , 2001-08-27

Title : generalized halls second problem ( generalized halls second problem )

Authors: Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201889,
author = {Rajabzadeh Moghaddam, Mohammad Reza},
title = {generalized halls second problem},
booktitle = {سي و دومين كنفرانس رياضي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T generalized halls second problem
%A Rajabzadeh Moghaddam, Mohammad Reza
%J سي و دومين كنفرانس رياضي ايران
%D 2001

[Download]