سيزدهمين سمينار جبر , 2001-06-22

Title : on generalized hall pairs ( on generalized hall pairs )

Authors: Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201890,
author = {Rajabzadeh Moghaddam, Mohammad Reza},
title = {on generalized hall pairs},
booktitle = {سيزدهمين سمينار جبر},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T on generalized hall pairs
%A Rajabzadeh Moghaddam, Mohammad Reza
%J سيزدهمين سمينار جبر
%D 2001

[Download]