مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2004-3) , صفحات (43-67)

عنوان : ( شناخت اجتماعی: تحولات استدلال تئوری ذهن در کودکان )

نویسندگان: سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

theory of mind, language

کلمات کلیدی

, theory of mind, language
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201905,
author = {امین یزدی, سیدامیر},
title = {شناخت اجتماعی: تحولات استدلال تئوری ذهن در کودکان},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1608-2842},
pages = {43--67},
numpages = {24},
keywords = {theory of mind; language},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناخت اجتماعی: تحولات استدلال تئوری ذهن در کودکان
%A امین یزدی, سیدامیر
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2004

[Download]