مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (5), شماره (2), سال (2004-10) , صفحات (79-104)

عنوان : ( سنجش اثربخشی کارگاه‌های آموزشی مهارتهای سواد اطلاعاتی )

نویسندگان: مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دورانی که سواد اطلاعاتی به عنوان سرمایه‌ای برای کسب قدرت و رقابت با سایر توانمندان بشما می‌روشد، مشخص نیست استفاده کنندگان از اطلاعات تا چه میزانی به مهارت‌های اطلاعاتی مورد نیاز دارند، کدامیک از مهارتها باید به آنها آموزش داده شود و کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند. برای پاسخگویی به این سوال‌ها، پژوهشی تجربی با همکاری 33 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد که با روش نمونه گیری طبقه‌ای و بر اساس جدول نمونه‌گیری کوهن انتخاب شدند، صورت گرفت. این پژوهش با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون به سنجش نیاز برای فراگیری سواد اطلاعاتی و میزان اثربخشی کارگاه‌های سواد اطلاعاتی پرداخت. ابزار نیازسنجی پرسشنامه‌ای است که بر اساس نظریه ها، تجربه‌ها و نیز استانداردهای سواد اطلاعاتی طراحی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که به طور تقریب تمام دانشجویان به مهارت های سواد اطلاعاتی نیاز دارند. تفاوت معنی داری بین مهارت‌های سواد اطلاعاتی آنان قل از شرکت در کارگاه‌ها و بعد از آن دیده شد.

کلمات کلیدی

, سواد اطلاعاتی, کارگاه آموزشی, اثربخشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201908,
author = {پریرخ, مهری},
title = {سنجش اثربخشی کارگاه‌های آموزشی مهارتهای سواد اطلاعاتی},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2004},
volume = {5},
number = {2},
month = {October},
issn = {1608-2842},
pages = {79--104},
numpages = {25},
keywords = {سواد اطلاعاتی، کارگاه آموزشی، اثربخشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش اثربخشی کارگاه‌های آموزشی مهارتهای سواد اطلاعاتی
%A پریرخ, مهری
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2004

[Download]