علوم آب و خاک, شماره (3), سال (2003-9) , صفحات (153-160)

عنوان : Effect of energy level and time of feed replacement from starter to finisher diets of broilers weighted less than two kg ( اثر میزان انرژی و زمان تعویض جیره‌های پیش‌دان به پس‌دان بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی با وزن کمتر از دو کیلوگرم )

نویسندگان: شهریار مقصودلو , ابوالقاسم گلیان , فریدون افتخارشاهرودی , مهدی نصیری محلاتی , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در یک طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل 3×3 و با 5 تکرار 10 قطعه‌ای، 450 جوجه خروس یک روزه آرین با سه میزان انرژی جیره (2800،‌ 3000،‌3200کیلو کالری انرژی قابل متابولیسم در کیلو گرم جیره) تغدیه شدند. دوره پرورش جوجه ها به دو مرحله آغازین و پایانی تقسیم و به جوجه‌ها دو جیره پیش دان و پس دان داده شد. جیره‌های آغازین و پایانی در سه سن 16، 21،‌26 روز زندگی تعویض گردید. پس از این تعویض، جیره پایانی تا سن 42 روزگی به طور آزاد در اختیار جوجه ها قرار گرفت. افزایش میزان انرژی و زمان استفاده از جیره متراکم تر پیشدان و باعث بیشتر شدن افزایش وزن جوجه ها و بهبود ضریب تبدیل خوراک،‌ در سن 26 روزگی شد ( 0.01>P) ضریب تبدیل انرژی در سن 26 روزگی با کاهش انرژی جیره و افزایش زمان تعویض جیره پیشدان و پسدان، کاهش معنی دار یافت ( 0.01>P) در سن 42 روزگی زمان تعویض جیره پیشدان و پسدان اثر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک و ضریب تبدیل انرژی نداشت، ولی با افزایش زمان استفاده از جیره پیشدان،‌ جوجه‌ها افزایش پیدا کردند.( 0.05>P). اثر تداخل انرژی و زمان تعویض جیره پیشدان و پسدان بر ضریب تبدیل خوراک و ضریب تبدیل انرژی در فاصله سنی 1-42 روزگی معنی دار شد( 0.05>P). نتایج این آزمایش نشان داد که برای تولید جوجه‌های گوشتی با وزن تقریبی کمتر از دوکیلوگرم‌،‌ افزایش میزان انرژی و زمان استفاده از جیره پیشدان،‌ عملکرد عمومی را بهبود خواهد بخشید.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, ‌ زمان تعویض, ‌ پیش دان, پس دان, انرژی قابل متابولیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201920,
author = {مقصودلو, شهریار and گلیان, ابوالقاسم and افتخارشاهرودی, فریدون and نصیری محلاتی, مهدی and کرمانشاهی, حسن},
title = {Effect of energy level and time of feed replacement from starter to finisher diets of broilers weighted less than two kg},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2003},
number = {3},
month = {September},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {153--160},
numpages = {7},
keywords = {جوجه گوشتی،‌ زمان تعویض،‌ پیش دان، پس دان، انرژی قابل متابولیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of energy level and time of feed replacement from starter to finisher diets of broilers weighted less than two kg
%A مقصودلو, شهریار
%A گلیان, ابوالقاسم
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کرمانشاهی, حسن
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2003

[Download]