علوم آب و خاک, دوره (9), شماره (1), سال (2005-4) , صفحات (9-24)

عنوان : ( بررسی روند تغییرات دمای متوسط سالانه در ایران )

نویسندگان: هادی شیرغلامی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیقات انجام شده در سطح جهان عمدتا بیانگر افزایش تدریجی در دمای متوسط می‌باشد. با این وجود گزارشاتی مبنی بر کاهش درجه حرارت نیز وجود دارد. در این تحقیق روند تغییرات دراز مدت دمای متوسط سالانه در 34 ایستگاه‌ سینوپتیک ایران (2 ایستگاه در اقلیم سرد و مرطوب، 14 ایستگاه در اقلیم معتدل و مرطوب، 11 ایستگاه در اقلیم استپی و 7 ایستگاه در اقلیم بیابانی- بر اساس اقلیم‌بندی کوپن) با دوره آماربرداری حداقل 30 ساله، به روش کمترین مربعات خطا و روش من-کندال مورد بررسی قرار گرفت (روش والد-وولفوویتز منجر به نتایج متفاوتی شد). نتایج نشان داد که در 59% ایستگاه‌ها تغییرات دما دارای روند مثبت و در 41% ایستگاه‌ها دارای روند منفی می‌باشد. با درنظر گرفتن سطح معنی‌داری، سه ناحیه روند مثبت، منفی و بدون روند در ایران تشخیص داده شد. به نظر نمی‌رسد که توزیع جغرافیایی این ایستگاه‌ها از یک الگوی مشخص تبعیت کنند. نتایج بررسی در دوره مشترک آماری (1968-1998) نشان داد که در 68% ایستگاه‌ها روند مثبت و در32% روند منفی حاکم می‌باشد. توزیع جغرافیایی ایستگاه‌ها در این حالت با حالت قبل بعضا تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد و دراین حالت نیز نمی‌توان الگوی جغرافیایی خاصی را بر آن‌ها مترتب نمود. در این حالت و در سطح معنی‌داری 5 درصد، 44، 15 و 41 درصد از ایستگاه‌ها به ترتیب روند مثبت، منفی و بدون روند را از خود نشان دادند. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان گفت که بیشتر مناطق در سال‌های آتی با افزایش دما روبرو خواهد بود. هرچند شیب خط روند دراز مدت دمای متوسط سالانه در برخی از ایستگاه‌های به لحاظ آماری معنی‌دار نشده است، اما مثبت بودن این شیب بیانگر افزایش دما می‌باشد.

کلمات کلیدی

, درجه حرارت, اقلیم, روند زمانی, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201924,
author = {شیرغلامی, هادی and قهرمان, بیژن},
title = {بررسی روند تغییرات دمای متوسط سالانه در ایران},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2005},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {9--24},
numpages = {15},
keywords = {درجه حرارت، اقلیم، روند زمانی، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند تغییرات دمای متوسط سالانه در ایران
%A شیرغلامی, هادی
%A قهرمان, بیژن
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2005

[Download]