اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (12), شماره (47), سال (2004-4) , صفحات (91-102)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسان )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , محسن دانش مسگران , امید گیلانپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گندم به دلیل داشتن مواد مغذی زیاد، در تأمین امنیت غذائی جامعه نقشی مهم ایفا می کند. در طی سالهای گذشته نیز همواره بیشترین سطح زیر کشت محصولات زراعی را به خود اختصاص داده است. شرایط مذکور باعث شده تا گندم به عنوان محصولی راهبردی، در سیاستگذاری بخش کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. در این مقاله عوامل موثر بر عرضه این محصول با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 81-1362 و در قالب الگوی نرلاو مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور عرضه گندم تابعی از قیمت گندم و قیمت گندم وجو با یک وقفه زمانی، میزان بارندگی ،سطح زیر کشت گندم، عرضه گندم با یک وقفه زمانی و روند زمانی در نظر گرفته شد.محاسبه کشش های مربوط به این متغیر ها نشان داد که هرچند نقش عوامل قیمتی در عرضه گندم را نمی توان نادیده گرفت، اما عرضه گندم با یک وقفه زمانی و میزان بارندگی مهمترین عوامل تأثیر گذار بر عرضه محصول گندم است؛ بنابراین سیاست های قیمت گذاری به تنهائی برای افزایش عرضه گندم کافی نخواهد بود.

کلمات کلیدی

, سیاست قیمت گذاری, عوامل غیر قیمتی, عرضه گندم, الگوی نرلاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201930,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and قربانی, محمد and دانش مسگران, محسن and امید گیلانپور},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسان},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2004},
volume = {12},
number = {47},
month = {April},
issn = {1022-4211},
pages = {91--102},
numpages = {11},
keywords = {سیاست قیمت گذاری، عوامل غیر قیمتی، عرضه گندم، الگوی نرلاو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسان
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A قربانی, محمد
%A دانش مسگران, محسن
%A امید گیلانپور
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2004

[Download]