علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2005-3) , صفحات (99-111)

عنوان : ( تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه‌پذیری، نسبت ناپدید شدن شکمبه‌ای ـ روده‌ای و مدلهای هضمی ماده خشک و مدلهای هضمی ماده خشک و پروتئین خام چهار گونه گیاهان شور زیست (کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارک) )

نویسندگان: محسن دانش مسگران , احمد ریاسی , حسن نصیری مقدم , ضمیری، محمد جواد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضرایب تجزیه‌پذیری، ماده خشک، پروتئین خام، مدلهای هضمی، گیاهان شور زیست.

کلمات کلیدی

, ضرایب تجزیه‌پذیری, ماده خشک, پروتئین خام, مدلهای هضمی, گیاهان شور زیست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201939,
author = {دانش مسگران, محسن and ریاسی, احمد and نصیری مقدم, حسن and ضمیری، محمد جواد},
title = {تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه‌پذیری، نسبت ناپدید شدن شکمبه‌ای ـ روده‌ای و مدلهای هضمی ماده خشک و مدلهای هضمی ماده خشک و پروتئین خام چهار گونه گیاهان شور زیست (کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارک)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
volume = {19},
number = {1},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {99--111},
numpages = {12},
keywords = {ضرایب تجزیه‌پذیری، ماده خشک، پروتئین خام، مدلهای هضمی، گیاهان شور زیست.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه‌پذیری، نسبت ناپدید شدن شکمبه‌ای ـ روده‌ای و مدلهای هضمی ماده خشک و مدلهای هضمی ماده خشک و پروتئین خام چهار گونه گیاهان شور زیست (کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارک)
%A دانش مسگران, محسن
%A ریاسی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A ضمیری، محمد جواد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]