پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, شماره (63), سال (2004-8) , صفحات (80-83)

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی کشت سلولهای استئوبلاست بر روی فلز تیتانیوم و مشاهده روند ایجاد رشته‌های کلاژن بااس )

نویسندگان: احمدرضا راجی , کیکوجی یاماشیتا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه فلز تیتانیوم به خاطر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاص کاربرد زیادی در دندانپزشکی، ارتوپدی و جراحی پیدا کرده است در این مطالعه خصوصیت چسبندگی سلول های استئوبلاست کشت داده برر روی فلز تیتانیوم را استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ انجام داده و هدف استفاده از فلز تیتانیوم و رشته های کلاژن تولید شده بوسیله سلول ها در دندانپزشکی است، نتیجه نشان داد که استفاده از رسوب کربنات کلسیم به چسبندگی رشتههای کلاژن به سطح فلز کمک می کند و این چسنبدگیدر روز 7 و 15 به حداکثر خود می رسد.

کلمات کلیدی

, رشته کلاژن, استئوبلاست, تیتانیوم, میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201980,
author = {راجی, احمدرضا and کیکوجی یاماشیتا},
title = {مطالعه آزمایشگاهی کشت سلولهای استئوبلاست بر روی فلز تیتانیوم و مشاهده روند ایجاد رشته‌های کلاژن بااس},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2004},
number = {63},
month = {August},
issn = {2423-5423},
pages = {80--83},
numpages = {3},
keywords = {رشته کلاژن، استئوبلاست، تیتانیوم، میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آزمایشگاهی کشت سلولهای استئوبلاست بر روی فلز تیتانیوم و مشاهده روند ایجاد رشته‌های کلاژن بااس
%A راجی, احمدرضا
%A کیکوجی یاماشیتا
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2004

[Download]