پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, شماره (62), سال (2004-3) , صفحات (10-13)

عنوان : ( مطالعه اثر پروتئین Bax بر لیزوزومهای کبدی و نقش آن در مرگ برنامه‌ریزی شده سلول با استفاده از میکروسک )

نویسندگان: احمدرضا راجی , کیکوجی یاماشیتا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرگ سلولهای موجود زنده به دوطریق نکروز و مرگ برنامه رییزی شده یا آپوپتوزیس انجم می گیرد. یکی از موادی که در انجام فرایند مرگ برنامه ریزی شده شلول نقش دارد پروتئینی به نام BAXمی باشد در این تحقیق تاثیرات این پروتئین را در ایجاد تغییرات بر روی لیزوزوم ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی مطالعه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این ماده باعث متلاشی شده لیزوزومها و در نتیجه خروج آنزیم های لیزوزومی و آپوپتوزیس می شود.

کلمات کلیدی

, پروتئین Bax, لیزوزوم, سلول کبد, آپوپتوزیس, TEM, موش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201981,
author = {راجی, احمدرضا and کیکوجی یاماشیتا},
title = {مطالعه اثر پروتئین Bax بر لیزوزومهای کبدی و نقش آن در مرگ برنامه‌ریزی شده سلول با استفاده از میکروسک},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2004},
number = {62},
month = {March},
issn = {2423-5423},
pages = {10--13},
numpages = {3},
keywords = {پروتئین Bax، لیزوزوم، سلول کبد، آپوپتوزیس،TEM، موش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر پروتئین Bax بر لیزوزومهای کبدی و نقش آن در مرگ برنامه‌ریزی شده سلول با استفاده از میکروسک
%A راجی, احمدرضا
%A کیکوجی یاماشیتا
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2004

[Download]