علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, Year (2004-3)

Title : Medical Control of the Chemotherapy of HIV ( Medical Control of the Chemotherapy of HIV )

Authors: Mohammad Hadi Farahi , Ali Vahidian Kamyad ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202025,
author = {Farahi, Mohammad Hadi and Vahidian Kamyad, Ali},
title = {Medical Control of the Chemotherapy of HIV},
journal = {علوم-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1561-8943},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Medical Control of the Chemotherapy of HIV
%A Farahi, Mohammad Hadi
%A Vahidian Kamyad, Ali
%J علوم-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1561-8943
%D 2004

[Download]