علوم آب و خاک, دوره (9), شماره (4), سال (2002-3) , صفحات (197-213)

عنوان : ( تاثیر مخمر زنده(ساکاروسایسز سرویسیه) بر تخمیرات )

نویسندگان: محمد نوروزی , فلور مزرجی , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر مخمر زنده بر تخمیرات شکمبه و متابولیتهای خون از چهار راس بره نر ماهه بلوچی فیستوله شده با میانگین 35 کیلوگرم در یک طرح چرخشی ...

کلمات کلیدی

, مخمر (ساکارومایسس سرویسیه), تخمیرات شکمبه, متابولیتهای خون, گوسفند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202088,
author = {محمد نوروزی and فلور مزرجی and دانش مسگران, محسن},
title = {تاثیر مخمر زنده(ساکاروسایسز سرویسیه) بر تخمیرات},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2002},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2476-3594},
pages = {197--213},
numpages = {16},
keywords = {مخمر (ساکارومایسس سرویسیه)، تخمیرات شکمبه، متابولیتهای خون، گوسفند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مخمر زنده(ساکاروسایسز سرویسیه) بر تخمیرات
%A محمد نوروزی
%A فلور مزرجی
%A دانش مسگران, محسن
%J علوم آب و خاک
%@ 2476-3594
%D 2002

[Download]