علوم دانشگاه تهران, دوره (30), شماره (3), سال (2004-3) , صفحات (403-412)

عنوان : ( گزارش دوگونه عنکبوت جنس Argiope (Araneae: Araneidae) از استان‌های خراسان و مازندران )

نویسندگان: امید میرشمسی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درطی طرح بررسی بیوسیستماتیک عنکبوت‌های فوق خانواده Araneoidea درشمال استان خراسان دوگونه جدید برای فون ایران متعلق به جنس (Araneidae) Argiope شناسایی گردید. گونه‌های شناسایی شده عبارتند از: Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) و A. lobata (Pallas, 1772). پیش از این گونه A. lobata از نواحی مدیترانه‌ای تا چین و A. bruennichi از اوراسیا تا ژاپن گزارش شده‌اند. دراین مقاله توصیف گونه‌ها به همراه نکات تاکسونومیک برای نمونه‌های نر و ماده هر دو گونه ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, Khorasan , Mazandaran , Argiope lobata , A. bruennichi , Araneidae , خراسان , مازندران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202107,
author = {میرشمسی کاخکی, امید},
title = {گزارش دوگونه عنکبوت جنس Argiope (Araneae: Araneidae) از استان‌های خراسان و مازندران},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2004},
volume = {30},
number = {3},
month = {March},
issn = {1016-1058},
pages = {403--412},
numpages = {9},
keywords = {Khorasan ، Mazandaran ، Argiope lobata ، A. bruennichi ، Araneidae ، خراسان ، مازندران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزارش دوگونه عنکبوت جنس Argiope (Araneae: Araneidae) از استان‌های خراسان و مازندران
%A میرشمسی کاخکی, امید
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2004

[Download]