مواد پیشرفته در مهندسی, دوره (24), شماره (1), سال (2005-9) , صفحات (271-282)

عنوان : ( بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت )

نویسندگان: محسن کهرم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل پایداری خنثی برای یک جریان برشی از پروفیل سرعت که دنباله یک صفحه تخت را ترک می کند انجام شده است. در شیوه استفاده شده ابتدا از نگاشت شکل ماتریسی معادله اور سامرفلد بکمک تابع تبدیل مناسب و سپس از سری چندجمله ای کسینوسی چبی شف برای تقریب مقادیر ویژه استفاده شده است. سپس با اعمال شرط های لازم و تطبیق ضرایب سری در نقاط آغاز و انتهای دامنه تحریک و اعمال شرط نویمان برنامه محاسبات عددی لازم تهیه شده است. نتایج حل عددی برای پروفیلی که نتایج آزمایشگاهی آن موجود بوده است مقایسه و صحت عملکرد برنامه تائید می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از سری چبی شی برای حل معادلات اور سامرفلد نتایج قابل قبولی بدست می دهد. این روش برای پروفیل سرعت در دنباله لایه مرزی آرام از یک صفحه تخت استفاده و منحنی خنثی این پروفیل سرعت بدست آمده است.

کلمات کلیدی

, اور سامرفلد, اغتشاش, پایداری خنثی, روش طیفی, ری چبی شف, جریان برشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202120,
author = {کهرم, محسن},
title = {بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت},
journal = {مواد پیشرفته در مهندسی},
year = {2005},
volume = {24},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۲۵۱-۶۰۰X},
pages = {271--282},
numpages = {11},
keywords = {اور سامرفلد، اغتشاش، پایداری خنثی، روش طیفی،ری چبی شف، جریان برشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت
%A کهرم, محسن
%J مواد پیشرفته در مهندسی
%@ ۲۲۵۱-۶۰۰X
%D 2005

[Download]