پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2004-4)

عنوان : ( اثر فيتاز ميكروبي بر قابليت هضم ظاهري اسيدهاي‌آمينه و برخي از شاخص‌هاي عملكرد در جوجه‌هاي گوشتي نر )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202131,
author = {نصیری مقدم, حسن},
title = {اثر فيتاز ميكروبي بر قابليت هضم ظاهري اسيدهاي‌آمينه و برخي از شاخص‌هاي عملكرد در جوجه‌هاي گوشتي نر},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2004},
month = {April},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فيتاز ميكروبي بر قابليت هضم ظاهري اسيدهاي‌آمينه و برخي از شاخص‌هاي عملكرد در جوجه‌هاي گوشتي نر
%A نصیری مقدم, حسن
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2004

[Download]