مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (6), شماره (1), سال (2005-5) , صفحات (65-80)

عنوان : ( بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: بهروز مهرام , پرویز ساکتی , حسین لطف آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحولات هویتی و نگرشی دانشجویان در سه مقطع زمانی شروع به تحصیل، میانه تحصیل و هنگامه فارغ التحصیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, هویت, دانشجو, برنامه درسی پنهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202138,
author = {مهرام, بهروز and پرویز ساکتی and حسین لطف آبادی},
title = {بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2005},
volume = {6},
number = {1},
month = {May},
issn = {1608-2842},
pages = {65--80},
numpages = {15},
keywords = {هویت، دانشجو، برنامه درسی پنهان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A مهرام, بهروز
%A پرویز ساکتی
%A حسین لطف آبادی
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2005

[Download]