مطالعات تاریخی, دوره (3), شماره (5), سال (2004-12) , صفحات (1-14)

عنوان : ( مکان جغرافیایی پارسه داریوش )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کورش در استوانه خود پس از فتح بابل ادعا می کند که او و پدرانش به عنوام پادشاه بزرگ در انشان فرمانروا بودند....

کلمات کلیدی

, پارسه, داریوش بزرگ, کورش بزرگ, پسا, فسا, انشان, هخامنشیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202141,
author = {ایمان پور, محمدتقی},
title = {مکان جغرافیایی پارسه داریوش},
journal = {مطالعات تاریخی},
year = {2004},
volume = {3},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-1537},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {پارسه، داریوش بزرگ، کورش بزرگ، پسا، فسا، انشان، هخامنشیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان جغرافیایی پارسه داریوش
%A ایمان پور, محمدتقی
%J مطالعات تاریخی
%@ 2008-1537
%D 2004

[Download]