دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی, شماره (35), سال (2002-12) , صفحات (5-28)

عنوان : ( تحلیل مکانی و برنامه‌ریزی توسعه با استفاده از سنجش از دور و GIS )

نویسندگان: جعفر جوان , مجید پورعشوریاسوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نواحی نیمه بیابانی، مثل شهرستان تربیت حیدریه که بارش های جوی، کم و تغییرات سالیانه آن، زیاد و تبخیر و تعریق پتانسیل، بالا و مهم تر از همه فصل رویش با فصل بارش انطباقی وجود ندارد و این در حالی است که شغل اصلی در این نواحی کشاورزی است، مساله اقتصاد آب به مراتب مهمتر از خود آن جلوه می کند، بنابراین در این قبیل مناطق در راستای توسعه منطقه ای، استفاده بهینه از آب موجود از طریق جایگزین کردن محصولات کشاورزی، مساله اقتصاد توسعه منطقه ای، استفاده بهینه از آب موجود از طریق جایگزین کردن محصولات کشاورزی، تغییرات در الگوی کشت، اصلاح زیرساخت های طبیعی (آب و خاک ...) و بهبود جهت سرمایه گذاری ها ... ضروری است. در این مقاله با به کارگیری از نرم افزارهای مختلف از طریق GIS به این مساله پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

تحلیل مکانی و برنامه‌ریزی توسعه با استفاده از سنجش از دور و GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202143,
author = {جعفر جوان and پورعشوریاسوری, مجید},
title = {تحلیل مکانی و برنامه‌ریزی توسعه با استفاده از سنجش از دور و GIS},
journal = {دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2002},
number = {35},
month = {December},
issn = {1753-1532},
pages = {5--28},
numpages = {23},
keywords = {تحلیل مکانی و برنامه‌ریزی توسعه با استفاده از سنجش از دور و GIS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مکانی و برنامه‌ریزی توسعه با استفاده از سنجش از دور و GIS
%A جعفر جوان
%A پورعشوریاسوری, مجید
%J دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی
%@ 1753-1532
%D 2002

[Download]