جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (3), سال (2005-3) , صفحات (189-204)

عنوان : ( نظام سلسله مراتبی سکونتگاهها و سطح بندی خدمات روستایی (نمونه شهرستان سرخس) )

نویسندگان: مجید پورعشوریاسوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با استفاده از اطلاعات میدانی، نظر کارشناسان ، به کار گیری GIS و در نظر داشتن ضوابط خدمات رسانی و لحاظ شرایط محیطی به سطح بندی سلسله مراتبی سکونتگاهها و خدمات روستایی و نهایتاً نیازسنجی به‌انجام رسیده است. برای تعیین اولویت در ارائه خدمات روستایی بایستی ابتدا به جمع‌آوری اطلاعات لازم از خدمات روستایی در کلیه سکونتگاههای روستایی پرداخت. اطلاعات جمع‌آوری شده در سطح شهرستان، شامل 41 خدمت اساسی در قالب خدمات آموزشی - فرهنگی، بهداشتی - درمانی، اداری- مدیریتی، زیربنایی، رفاهی، تولیدی و بازرگانی (هفت گروه اصلی) تنظیم شده‌اند. از سوی دیگر، بنا بر ضرورت بازنگری در طبقه‌بندی آمارهای جمعیتی و نیازهای خدماتی، منطبق با تحولات جمعیتی جدید و در قالب تقسیمات سیاسی جدید کشوری نیز در پرسشنامه تنظیمی جمع آوری گردیده است. پس از بررسی وضع موجود نظام استقرار سکونتگاهها، شبکه خدماتی و شناسایی توان عملکردی سکونتگاهها براساس موقعیت جغرافیایی، جمعیت، امکانات موجود، شبکه ارتباطاتی- زیربنایی، تقسیمات سیاسی - اداری، مرکزیت سیاسی - اداری و با توجه به مسایل امنیتی-استراتژیکی، اقدام به سطح‌بندی سکونتگاههای روستایی در قالب منظومه‌ها، مجموعه‌ها، حوزه‌ها و اقمارها همراه با تهیه نقشه‌های مربوط شده است.

کلمات کلیدی

نظام سلسله مراتبی سکونتگا‌ه‌ها و سطح‌بندی خدمات روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202144,
author = {پورعشوریاسوری, مجید},
title = {نظام سلسله مراتبی سکونتگاهها و سطح بندی خدمات روستایی (نمونه شهرستان سرخس)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2005},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-1391},
pages = {189--204},
numpages = {15},
keywords = {نظام سلسله مراتبی سکونتگا‌ه‌ها و سطح‌بندی خدمات روستایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظام سلسله مراتبی سکونتگاهها و سطح بندی خدمات روستایی (نمونه شهرستان سرخس)
%A پورعشوریاسوری, مجید
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2005

[Download]