جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (1), شماره (3), سال (2004-12) , صفحات (109-127)

عنوان : ( تحلیل جغرافیایی از وضعیت مهاجرت درسکونت‌گاه‌های روستایی مشهد )

نویسندگان: حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مباحث نظری از دیدگاههای گوناگون منشا مهاجرت در جهان سوم و اصولا در شرایط فقر ناشی از عوامل دافعه مبادی استو .و...

کلمات کلیدی

, مهاجرت, روستا, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202148,
author = {شایان, حمید},
title = {تحلیل جغرافیایی از وضعیت مهاجرت درسکونت‌گاه‌های روستایی مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2004},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-2487},
pages = {109--127},
numpages = {18},
keywords = {مهاجرت،روستا،مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جغرافیایی از وضعیت مهاجرت درسکونت‌گاه‌های روستایی مشهد
%A شایان, حمید
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2004

[Download]