مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (69), سال (2005-12) , صفحات (49-71)

عنوان : ( پژوهشی در تقلید اعلم )

نویسندگان: محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مسألة لزوم و عدم لزوم تقلید اعلم، که از دیرباز در جوامع اسلامى مطرح بوده است، با استناد به ادله طرفین، مورد پژوهش و بررسى قرار گرفته است. نگارنده با عنایت به دلایل دو دیدگاه اصلى در این مسأله، به رغم دیدگاه مشهور فقهاى متأخر و معاصر، مبنى بر لزوم تقلید اعلم، ادله دیدگاه لزوم تقلید اعلم را بیشتر مورد تأمل و اشکال دانسته و دیدگاه عدم وجوب تقلید اعلم و جواز تقلید از مطلق فقهاى واجد شرایط را از قوت بیشترى بر خوردار مى‏داند.

کلمات کلیدی

, اجتهاد, تقلید, مقلّد, تقلید اعلم, تقلید غیراعلم, بناء عقلا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202172,
author = {حائری, محمدحسن},
title = {پژوهشی در تقلید اعلم},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2005},
volume = {1},
number = {69},
month = {December},
issn = {1010-4992},
pages = {49--71},
numpages = {22},
keywords = {اجتهاد، تقلید، مقلّد، تقلید اعلم، تقلید غیراعلم، بناء عقلا، اجماع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی در تقلید اعلم
%A حائری, محمدحسن
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2005

[Download]