Amirkabir-امیرکبیر, دوره (16), شماره (61), سال (2004-4) , صفحات (109-119)

عنوان : ( بررسی مقاومت برشی منگنه‌ای (پانچینگ) دال‌های بتن سبک ساخته شده از سنگ‌دانه‌های معدنی سبک )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی , حمید سروش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی مقاومت برشی پانچینگ دالهای بتن سبک ساخته شده از پوکه های معدنی سبک می‌باشد. از آنجا که بیشتر ضوابط آیین‌نامه‌ها در مورد برش پانچینگ دالها بر اساس اطلاعات تجربی بدست آمده از آزمایش روی دالهای ساخته شده از بتن معمولی می‌باشد، ضروری است که میزان دقت این روابط را برای دالهای بتن سبک مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. در این تحقیق 6 نمونه دال مربعی با استفاده از پوکه‌های معدنی سبک ساخته شده است. پارامترهای متغیر در این دالها مقاومت بتن و درصد آرماتور کششی بوده اند. ابعاد و درصد آرماتور دالها طوری انتخاب شده اند که انهدام به صورت برش پانچینگ باشد. نمونه‌های فوق مورد آزمایش قرار گرفته و مقدار مقاومت برشی پانچینگ و تغییرمکان نهایی برای هر یک از آنها اندازه‌گیری شده است. با توجه به داده‌های بدست‌ آمده، در مورد شکل انهدام و نوع ترکها، روابط بار- تغییرمکان و سختی هر یک از نمونه‌ها بحث شده و در پایان نتایج آزمایشات با روابط آیین‌نامه‌های مختلف مقایسه و میزان دقت هر یک از آیین‌نامه‌ها در ارتباط با نحوه تاثیر پارامترهای مختلف بر مقاومت برشی پانچینگ دالهای بتن سبک تعیین شده است. این مقایسه ها نشان می‌دهد که آیین‌نامه BS-8110 درمحاسبه مقاومت برشی پانچینگ دالهای بتن سبک، همچون دالهای معمولی، نسبت به آیین‌نامه‌های دیگر از دقت بیشتری برخوردار می‌باشد. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که دالهای بتنی ساخته شده از پوکه‌های معدنی سبک در صورت طرح اختلاط و عمل‌آوری مناسب می‌تواند در سازه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, بتن سبک, برش پانچینگ, دال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202177,
author = {اصفهانی, محمدرضا and سروش, حمید},
title = {بررسی مقاومت برشی منگنه‌ای (پانچینگ) دال‌های بتن سبک ساخته شده از سنگ‌دانه‌های معدنی سبک},
journal = {Amirkabir-امیرکبیر},
year = {2004},
volume = {16},
number = {61},
month = {April},
issn = {1015-0951},
pages = {109--119},
numpages = {10},
keywords = {بتن سبک، برش پانچینگ، دال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقاومت برشی منگنه‌ای (پانچینگ) دال‌های بتن سبک ساخته شده از سنگ‌دانه‌های معدنی سبک
%A اصفهانی, محمدرضا
%A سروش, حمید
%J Amirkabir-امیرکبیر
%@ 1015-0951
%D 2004

[Download]